Gmina Niechlów

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych przez Radę Rynku Pracy na rok 2021 od 19.08.2021 r. do 25.08.2021 r. Limit środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 40 000,00 zł. Łączna kwota dofinansowania na jednego pracodawcę w ciągu roku nie może przekroczyć 20% limitu przyznanego Urzędowi na bieżący rok kalendarzowy.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane są działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które składają się:

  1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Urząd Pracy może pozytywnie rozpatrzyć wniosek pracodawcy, który spełnia wymagania przynajmniej jednego z priorytetów rezerwy KFS określonych przez Radę Rynku Pracy oraz pozostałe warunki określone w Zasadach udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze wsparcia pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku. Wnioski należy składać w skrzynce podawczej w siedzibie tut. Urzędu po uprzednim telefonicznym poinformowaniu pracownika merytorycznego pod nr 65 512 87 31 lub 65 543 22 25 celem ustalenia godziny wpływu dokumentów. W przypadku niepoinformowania pracownika o złożeniu wniosku, będzie on uznany za złożony jako ostatni w danym dniu. Zainteresowanych Pracodawców zapraszamy do konsultacji telefonicznych dotyczących możliwości pozyskania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz sposobu wypełniania wniosków pod nr tel.: 65 512 87 31 lub 65 543 22 25.

logo-kfs-pole-ochronne