Gmina Niechlów

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Kreator zdjęć do dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Niechlów ul. Głogowska 31; 56-215 Niechlów:

 • w biurze Ewidencji Ludności, parter pok. nr 4

 • wszelkie informacje dotyczące wydawania dowodów osobistych udziela pracownik ewidencji ludności pod numerem 65 544 32 45

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

 • osobiście w formie pisemnej,

 • w formie dokumentu elektronicznego (za pośrednictwem portalu ePUAP.)

 

Wniosek o dowód MUSI złożyć każdy, kto:

 • ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,

 • wymienia dowód osobisty — na przykład z powodu zmiany danych osobowych.

Wniosek o dowód MOŻE złożyć każdy, kto:

 • kończy 18 lat za mniej niż 30 dni,

 • jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą,

 • jest rodzicem, opiekunem prawnym albo kuratorem i składa wniosek w imieniu:

  • dziecka do 18. roku życia (jeśli składasz w urzędzie wniosek w imieniu dziecka, które ukończyło 5 lat, dziecko musi przy tym być),

  • innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

 

Godziny przyjmowania interesantów:

 • poniedziałek 8.00 – 16.00

 • wtorek - 7.00 – 15.00

 

 

Sposób złożenia wniosku:

Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadajacej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność
do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadajacej zdolności do czynności prawnych lub posiadajacej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

 

Uwagi:
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Nie musisz wymieniać dowodu osobistego, jeżeli zmienił się Twój adres zameldowania albo nazwa urzędu, który go wydał.

Funkcje dowodu osobistego:

 • potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa polskiego;

 • umożliwienie przekraczania granic państw, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży;

 • uwierzytelnianie w e-usługach za pomocą profilu osobistego;

 • składanie podpisu osobistego;

 • potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

 

 

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:

 • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 • Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku
  o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo -
  w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby.

 • Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych.

 • Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania.
  W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania

z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

 

Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie. Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu

o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego.

 

Opłaty:
Dowody są bezpłatne.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
30 dni

 

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego

 • do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami
  i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

 • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

 • https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszport

 

Ustalenie kodów dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego.

 1. Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego

z tych certyfikatów.

 1. Ustalenie ww. kodów następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze.

 2. Po ustaleniu ww. kodów posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany kodów.

 3. W przypadku zablokowania kodu dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego, który otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego.

 4. Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, posiadacz dowodu osobistego może dokonać w dowolnym organie gminy lub przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej aplikację umożliwiającą dokonanie takiej czynności.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku.
Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: https://obywatel.gov.pl/

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata;

 • cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.