Gmina Niechlów

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

określone są w ustawie i należą do nich:

I. Realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

 1. Opracowanie założeń do gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 2. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

II. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład Zespołu.

 1. Podejmowanie działań zmierzających do podniesienie poziomu wiedzy w zakresie kompetencji i obowiązków pracowników instytucji / placówek zobowiązanych do realizowania zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 2. Włączanie do współpracy osób, instytucji / placówek, którzy nie są członkami Zespołu mających duże możliwości i środki do niesienia pomocy.
 3. Aktywne poszukiwanie wsparcia rodzin zaprzyjaźnionych w społeczności lokalnej.

III. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Niechlów.

 1. Inicjowanie badań, diagnoz środowiskowych, opracowanie ekspertyz, zbieranie i analiza danych, które dotyczą prac Zespołu i stanowiącym dla niego źródło informacji.
 2. Wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy.
 3. Opracowywanie wniosków do szkolnych i gminnych programów profilaktycznych.

IV. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

 1. Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy.
 2. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych.
 3. Edukacja społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
 4. Monitoring, superwizja i ewaluacja procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół.
 5. Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy – do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie gminy.
 6. Pomoc socjalna, psychologiczna i prawna osobom, rodzinom, grupom i środowiskom dysfunkcyjnym.
 7. Udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

V. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

 1. Wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie strategii postępowania.
 2. Tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
 3. Składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 4. Organizacja niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
 5. Zapewnienie osobie, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
 6. Podjęcie, w razie potrzeby, innych niezbędnych czynności zapewniających ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie.
 7. Przeprowadzenie na miejscu zdarzenia w przypadkach nie cierpiących zwłoki, czynności procesowych w niezbędnym zakresie i granicach, koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa.
 8. Systematyczne składanie wizyt sprawdzających stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.
 9. Pouczanie osób doznających przemocy o możliwościach uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy wobec nich.
 10. Opracowanie indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje kompleksowych działań pomocowych.
 11. Wyjaśnianie procedur „Niebieskiej Karty”, socjoterapii, terapii sprawców, terapii osób doświadczających przemocy oraz Kierowanie do specjalistycznych placówek i programów.
 12. Opracowanie wspólnie z rodziną strategii wychodzenia z kryzysu, służenie radą i pomocą.

VI. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

 1. Prowadzenie banku informacji o działających w gminie instytucjach i organizacjach udzielających pomocy rodzinom dotkniętych przemocą domową.
 2. Współpraca z mediami w celu upowszechniania informacji dotyczących przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Prowadzenie akcji informujących o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia w instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie gminy, powiatu i województwa.
 4. Stworzenie tematycznej strony internetowej dla Zespołu Interdyscyplinarnego poświęconej działaniu Zespołu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym.
 5. Rozprowadzanie ulotek zawierających informacje o ośrodkach i instytucjach pomocowych:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie
ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów
Tel. 65-5435621
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Interwencji Kryzysowej
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
Tel. 76-742 00 05

Komisariat Policji w Górze
ul. Podwale 26, 56-200 Góra

Tel. 65-5432253


Sąd Rejonowy w Głogowie
ul. St. Kutrzeby 2
67-200  Głogów
tel/fax. (076) 833-30-85

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Armii Polskiej 8, 56-200 Góra
tel./ faks: 065 543 28 96
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Gminy w Niechlowie
Tel. 65-5443250


Fundacja, Stowarzyszenie MONAR

Centrum Pomocy Bliźniemu

Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi

Ul. Folwarczna 50, Głogów 
Telefon: 76-8333500


Miejski Ośrodek Profilaktyki I Wczesnej Terapii Uzależnień
ul. 
Legnicka 3
67-200 
Głogów
woj. 
dolnośląskie
telefon: 76- 8342580

Przytulisko dla Najuboższych Św. Brata Alberta

67-231 Żukowice

Tel. 76-8314388

 

Dom Matki i Dziecka CARITAS

 1. Lipowa 33, 64-100 Leszno

Tel. 65-5206337


VII. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 1. Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań w stosunku do sprawców przemocy.
 2. Zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania.
 3. Prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie,
 4. Informowanie osób stosujących przemoc w rodzinie o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i motywowanie do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.