Gmina Niechlów

Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać
w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski można przekazywać do oddziałów regionalnych w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztę tradycyjną. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

 

armir

95815797_671931130044953_779246391938514944_n

3 maja minęła 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucja przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej (nazwany później Wielkim) w dniu 3 maja 1791 roku w Warszawie była pierwszą w Europie i drugą w świecie nowoczesną konstytucją.

Z tej okazji Przewodniczący Rady Gminy Niechlów wraz z Zastępcą Wójta w imieniu mieszkańców naszej gminy złożyli symboliczne kwiaty pod obeliskiem w Sicinach.

 

95768296_671302200107846_1121378057899212800_o 

0001

koronawirus

Gmina Niechlów otrzymała grant na sprzęt komputerowy, który zostanie zakupiony i przekazany dyrektorom placówek oświatowych na terenie Gminy Niechlów, celem użyczenia na czas panującej epidemii wśród uczniów.

Grant w wysokości 59 715,00 zł w ramach projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" jest odpowiedzią na obecną sytuację w szkolnictwie,

związaną z wprowadzeniem na obszarze naszego kraju epidemii, wywołanej COVID-19. Operatorem inicjatywy jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 

 

komp-1586945001

Jako jedna z dziesięciu gmin z okręgu wrocławskiego, Gmina Niechlów uzyskała dofinansowanie w wysokości 456 063,00 zł na przebudowę ul. Krótkiej w Niechlowie.

Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na dwa odcinki o łącznej długości 250 mb, których płyty betonowe zastąpi masa bitumiczna. W naborze gmina wnioskowała również o drogę w Głobicach, jednak wniosek nie spełnił wymagań formalnych. Stosowane zmiany i poprawki zostały już naniesione tak, aby w kolejnym naborze móc ponownie wnioskować o przebudowę tej drogi.

Drogi, na które zostały wykonane dokumentacje projektowe zostaną złożone we wnioskach w kolejnym naborze już w sierpniu:

a) Wroniniec odcinek 608 mb - wartość 797 143,89 zł,

b) Niechlów ul. Tylna 244 mb - wartość 302 635, 35 zł,

c) Bogucin odcinek 401 mb - wartość 593 772,56 zł

d) Głobice: odcinek 965 mb - wartość 1 505 214,91 zł,

Jest to pierwsze dofinansowanie, które Gmina Niechlów otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

93773512_661424221095644_7220358113596014592_o

Z uwagi na utrudnienia spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 termin naboru wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie został wydłużony o trzy miesiące. Rolnicy, którzy będą chcieli starać się o dotację w ARiMR z PROW 2014-2020 na inwestycje dotyczące nawadniania gospodarstw mają czas na złożenie wniosku do 10 lipca.

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce „Pobierz wniosek”.

 

was_220420_02

Szanowni Państwo,
 
poniżej przekazuję informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 22.04.2020 r.:
 
- ilość osób objętych kwarantanną – 37
- ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 25
- ilość osób z potwierdzonym wynikiem na obecność koronawirusa – 27  w tym:
 • Gmina Góra - 19
 • Gmina Wąsosz - 1
 • Gmina Niechlów - 0
 • Gmina Jemielno – 7.
Osób hospitalizowanych – 9 w tym:
 • Gmina Góra - 8
 • Gmina Wąsosz - 0
 • Gmina Niechlów - 0
 • Gmina Jemielno – 1.
Ozdrowienicy - 12.

Komunikat PAA w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, nieprawdziwymi informacjami na temat sytuacji radiacyjnej na terenie kraju 17-04-2020

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, nieprawdziwymi informacjami na temat rzekomego wystąpienia skażenia promieniotwórczego na terenie Polski, Państwowa Agencja Atomistyki stanowczo zaprzecza tego rodzaju informacjom. Sytuacja radiacyjna na terenie Rzeczypospolitej Polski pozostaje w normie. Nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludności na terenie kraju.

Państwowa Agencja Atomistyki stale monitoruje sytuację radiacyjną oraz pozostaje w kontakcie ze stroną ukraińską. W strefie wykluczenia i strefie bezwarunkowego wysiedlenia trwa dogaszenie tlącej się ściółki. Gdzieniegdzie występuje zagrożenie pojawieniem się otwartego ognia. Silne powiewy wiatru zwiększyły obszar objęty akcją, ale w dalszym ciągu nie ma zagrożenia dla kluczowych obiektów znajdujących się w strefie, tj. czarnobylskiej elektrowni jądrowej oraz miejsca przechowywania wypalonego paliwa jądrowego.

Jednocześnie, Państwowa Agencja Atomistyki wskazuje na komunikat Narodowego Centrum Badań Jądrowych w związku z rozpowszechnianymi w dniu dzisiejszym, nieprawdziwymi informacjami o rzekomym zagrożeniu radiacyjnym wykrytym lub spowodowanym na terenie Centrum: https://www.ncbj.gov.pl/aktualnosci/komunikat-ncbj-brak-problemow-technicznych-brak-anomalii-promieniowania-tla

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 17 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 §8b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz § 16 Uchwały nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (z późn. zm) informuję co następuje:

 • 1

Z uwagi na brak minimalnych składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I i Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II zawiadamia o możliwości dokonywania dodatkowych, samodzielnych zgłoszeń przez wyborców, w gminach z terenu właściwości Komisarzy Wyborczych we Wrocławiu.

 • 2

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędu gminy właściwego dla siedziby danej komisji w terminie do dnia 20 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00.

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I

/-/ Marcin Sosiński

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II

/-/ Paulina Dobrosz-Dzierżanowska

Gmina Niechlów ogłasza uzupełniający  nabór uczestników do „Klubu Senior+” w Żuchlowie

 

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Gminy Niechlów,
 • w wieku 60 +
 • osobą nieaktywną zawodowo
 • chcesz spędzić aktywnie czas w miłym towarzystwie