Gmina Niechlów

czyste-powietrze

Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie zgłosili zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Niedopuszczalne jest, aby ścieki bytowe z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone razem z gnojowicą na grunty rolne. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020. 1439), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

unnamed

Swoje 45-lecie pracy zawodowej we wrześniu obchodzi kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów Henryk Merta. Z tej okazji Michał Frąckowiak oraz Agnieszka Przybylska złożyli kierownikowi najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia wszystkich planów.

241079011_984662975438432_4875493525382993713_n

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że o 6 września do 10 września potrwa nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej. Więcej informacji pod nr tel. 065 512 87 23.

Wnioski należy składać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki podawczej urzędu pracy
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, ul. Poznańska 4.
image_gallery_display